Organic Product Search

Facility Information:

MARUEI,Inc.

Suizawa-cho 1636-3
Yokkaichi, Mie (Prefacture), 512-1105

JAPAN

www.iiocha.com

Certification Type:

Processing/Manufacturing

Product NameCompliance
Funmatsu-Cha ( Powdered Green Tea)NOP
Houji-Tea (Roasted Green Tea)NOP
Matcha (Powdered Green Tea)NOP
Ryoku-Cha (Sterilized Green Tea)NOP
Sen-Cha (Green Tea)NOP